Odontologi

Världshälsoorganisationens Europakontor (WHO-EURO) utsåg 1980 UDAC som sitt första ”Competence Center for Medical Informatics”. Detta innebar att medlemsländerna kunde få stöd i sina aktiviteter inom detta område. Beroende av typen av stöd var det helt eller delvis kostnadsfritt.

En av medlemsstaterna, DDR, begärde under 1980 stöd av UDAC som WHO kompetenscenter till DDR:s aktiviteter inom hela den ej signalbaserade medicinska informatiken, som var centraliserad till Medizinische Akademie Dresden (MAD).

Efter några års mycket givande samarbete, beslöt MAD och UDAC att undersöka möjligheterna att hitta områden inom odontologin där användningen av it var tänkbar – att

  • möjliggöra önskade prestationer som ditintills inte var möjliga
  • förbättra kvalitén av befintliga prestationer
  • förbilliga gängse aktiviteter
  • automatisera rent manuella rutinaktiviteter.

Den tillförordnade professorn i protetik vid MADs odontologiska fakultet, Ina-Veronika Wagner, fick i uppdrag att tillsammans med Werner Schneider, chef för WHOs kompetenscentrum i Uppsala (dvs. UDAC), genomföra denna undersökning.

Inom ramen för denna undersökning identifierade Wagner tre högst prioriterade områden:

  • patientjournalen
  • beslutsstöd vid diagnos och terapi av orala slemhinnesförändringar
  • tolkningen av dentala röntgenbilder.

Man beslöt att utveckla prototyper för datorbaserade system för beslutsstöd vid diagnos och terapi av orala slemhinnesförändringar samt tolkningen av dentala röntgenbilder.

Båda prototyperna blev efter en djupgående klinisk testning kommersiella produkter av förlaget Quintessenz Medien, Berlin som än i dag säljer dessa.

Orala slemhinnesjukdomar – extern länk till Quintessenz Mediengruppe, Berlin
In English
Auf Deutsch

Tolkning av tandröntgenbilder – extern länk till Quintessenz Mediengruppe, Berlin (auf Deutsch)

När det gällde patientjournalen var huvudmålet att kunna presentera journalinnehållet så att tandläkaren direkt kunde få en holistisk bild av en patients aktuella orala situation mot bakgrunden av det tidigare skeendet. Dessutom skulle uppdateringen av journalen förenklas med samtidigt förbättrat kvalité.

 

Det beslöts att utveckla ett prototypsystem, Zanny, där tandläkaren t.o.m. kunde diktera sina observationer direkt in till systemet.

Invigningen av ORQUEST-All-In-One-prototypen i Uppsala.

Inom två efterföljande EU-FoU projekt , ORATEL och ORQUEST, vidareutvecklades Zanny och blev en produkt inom ramen för produktifieringen av ORQUEST-projektets slutresultat, ORQUEST-All-In-One, dvs. prototypen av en multifunktionell digitaliserad dental klinisk behandlingsenhet.

Denna prototyp produktifierades i början av 2000-talet. I dag finns 160 exemplar av produkten installerade vid Faculty of Dentistry, University of British Columbia,

LÄNK: Kommer att aktiveras.